Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci společnosti! 

Je pro nás důležité, abyste se při používání našich systémů cítili bezpečně, a i proto je ochrana Vašich osobních údajů významným prvkem budování našich systémů a postupů využívaných v naší společnosti.

Tato pravidla vysvětlují, jakým způsobem ve společnosti Ledum Kamara s.r.o., se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 032 47 554, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59602 (dále jen „Správce“), zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s funkcionalitami naší webové stránky www.tonerpartner.cz (dále jen „webová stránka“). Tato Pravidla zpracování osobních údajů (dále jen jako „Pravidla“) jsou pro Vás důležitá zejména pokud jste přes webovou stránku uskutečnili objednávku zboží.

Při zpracování osobních údajů se řídíme primárně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů) [dále pouze jako „GDPR“], ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen jako „Zákon o SIS“), jakož i dalšími příslušnými právními předpisy.

Naše společnost se zavazuje neustále zlepšovat politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobních údajů a za tímto účelem je přiměřeně inovovat a zdokonalovat. Ve snaze zabezpečit efektivní ochranu osobních údajů získáváme a uplatňujeme v praxi nejnovější poznatky.

Vaše osobní údaje nepředáváme, ani je nevyužíváme k jiným účelům, než jsou ty, k nimž jste nám je vědomě poskytli, a které jsou v souladu s těmito Pravidly. Zaměstnanci naší společnosti a další osoby podílející se na naší činnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích a dokladech o záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, můžete je kdykoliv zaslat na adresu našeho sídla na ulici Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika, nebo nás kontaktovat e-mailem prostřednictvím adresy info@tonerpartner.cz

 

1. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje znamenají jakékoliv údaje, na jejichž základě Vás můžeme identifikovat, ať už přímo nebo nepřímo. Osobní údaje tak mohou být například jméno, příjmení, fotografie nebo IP adresa.
 2. GDPR rozlišuje i zvláštní kategorii osobních údajů, k níž je potřeba přistupovat mimořádně citlivě. Zvláštní kategorie osobních údajů zahrnuje také údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, ale i genetické údaje, biometrické údaje jako otisky prstů určené k Vaší identifikaci, nebo údaje týkající se zdravotního stavu, sexuálního života nebo sexuální orientace. Naše společnost nemá zájem při uzavírání smluvních vztahů zpracovávat zvláštní kategorie Vašich osobních údajů. V případě, že jste nám takové údaje předali, prosíme Vás, abyste nás o tom informovali prostřednictvím výše uvedených kontaktů a my zabezpečíme vymazání těchto údajů z našich databází, pokud nám platná právní úprava ČR odstranění těchto údajů neznemožňuje.
 3. Speciálním režimem se zpracovávají rovněž i osobní údaje nezletilých dětí. Osobní údaje dětí nemáme zájem zpracovávat a v našich obchodních podmínkách uvádíme, že objednávku může podat pouze osoba starší 15 let. V každém případě, ke zpracování těchto osobních údajů v souladu s těmito Pravidly teoreticky může docházet, a to zejména s ohledem na skutečnost, že objednávku prostřednictvím webové stránky může uskutečnit i nezletilá osoba, protože v souvislosti se zadáním objednávky (při zohlednění zásady minimalizace údajů) nezpracováváme osobní údaje týkající se data narození nebo věku. V případě, že jste nám takové údaje předali, nebo jako zákonný zástupce dítěte máte vědomost o tom, že k jejich odevzdání došlo, žádáme Vás, abyste nás o tom informovali prostřednictvím výše uvedených kontaktů a my zabezpečíme jejich vymazání z našich databází, pokud nám platná právní úprava ČR odstranění těchto údajů neznemožňuje.

 

2. PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji, jako například jejich získávání, uspořádávání, uchovávání, vyhledávání, prohlížení, používání, šíření, výmaz nebo likvidace, a to bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatickými prostředky.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom mohli vyřídit Vaši objednávku, tedy plnit ustanovení kupní smlouvy.
 3. Kromě toho Vaše osobní údaje zpracováváme i v případě, že to vyžaduje nebo umožňuje platný právní řád ČR nebo v případě, pokud existují převažující oprávněné zájmy naší společnosti nebo v odůvodněných případech i jiných osob, jakož i na základě souhlasu.

 

3. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem: Osobní údaje, které z tohoto důvodu zpracováváme, jsou zejména:
1. Předsmluvní jednání, tj. zodpovězení Vašich dotazů v souvislosti s nabídkou našeho zboží [čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR] Vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informací. Za tímto účelem vykonáváme opatření před uzavřením smlouvy, např. pokud se na nás obrátíte s otázkami ohledně našeho zboží formou e-mailu. Jméno, příjmení, e-mail a údaje, které uvedete ve Vaší žádosti.
2. Plnění práv a povinností na základě kupní smlouvy uzavřené mezi námi jako Správcem a Vámi jako subjektem údajů [čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR] Plnění smluvních práv a povinností, protože bez zpracovávání Vašich osobních údajů bychom neuměli vyřídit Vaši objednávku a doručit Vám objednané tiskařské výrobky nebo plnit další smluvní povinnosti ve smyslu našich obchodních podmínek. Údaje potřebné k uzavření smlouvy a vyřízení / doručení objednávky: (i) jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (fakturační případně i korespondenční), IBAN / číslo účtu, IP adresa, ze které byla provedena objednávka, zda se jedná o fyzickou osobu, osobu samostatně výdělečně činnou nebo osobu jednající jménem právnické osoby (ve vztahu k podnikatelům i příslušné identifikační údaje jako IČO, DIČ), předmět objednávky; nebo (ii) na plnění smlouvy v souladu s obchodními podmínkami: např. jméno a příjmení, e-mailová adresa v případě dodatečné komunikace.
3. Právní povinnost Správce [čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR] Část osobních údajů podle předchozího bodu musíme také zpracovávat, neboť nám tuto povinnost ukládají různé právní předpisy (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a jiné. Některé osobní údaje dle předchozího bodu, především osobní údaje obsažené v účetnictví ve smyslu účetních a daňových předpisů nebo údaje nezbytné pro vyřízení reklamace.
4. Převažující oprávněné zájmy Správce [čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR]

V zájmu efektivního výkonu naší podnikatelské činnosti využíváme služby / produkty třetích stran, které pro nás mohou zpracovávat Vaše osobní údaje (dále jen jako "Zprostředkovatel"). Zprostředkovatelé pro nás zajišťují např. služby (i) účetní, skladovací, IT nebo služby právní; (ii) nástroje přímého marketingu; nebo (iii) cílené reklamy.

Jelikož jsme součástí skupiny podniků, může docházet k přenosu Vašich osobních údajů v rámci této skupiny dle vnitřních administrativních účelů včetně zpracování osobních údajů zákazníků.

Rovněž provádíme určitou formu profilace našich zákazníků na základě jejich spotřebitelského chování za účelem lepšího cílení přímého marketingu.

Ve vztahu ke všem výše uvedeným zpracovatelským operacím jsme provedli tzv. balanční test, jehož výsledkem byl převažující oprávněný zájem naší společnosti jako Správce, který spočívá především v efektivní organizaci obchodních procesů týkajících se naší podnikatelské činnosti a propagaci našich výrobků. V dané souvislosti jsme zohlednili především následující skutečnosti:

• Ustanovení GDPR, které oprávněný zájem na straně Správce při některých z výše uvedených zpracovatelských operací předpokládají;
• Standardní tržní postupy ve vztahu k používání Zprostředkovatelů v souvislosti s podnikatelskými organizačními a marketingovými aktivitami;
• Přiměřené očekávání subjektů údajů v důsledku existence relevantního a přiměřeného (smluvního) vztahu mezi vámi, jako subjektem údajů, na jedné straně a námi, jako Správcem, na druhé straně;
• Rozsah a povaha údajů, kdy dochází ke zpracovávání v zásadě pouze určitých základních údajů nikoli citlivé povahy, jako např. fakturační údaje, kontaktní údaje, údaje o objednávkách a údaje o interakci s našimi produkty;
• Relativní jednoduchost dosažení ukončení zpracování vůči zpracovatelským operacím marketingového charakteru.

(i) poskytovatelé účetních / skladových / IT / právních služeb: např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (fakturační případně i korespondenční), IBAN / číslo účtu, IP adresa, ze které byla provedena objednávka, zda se jedná o fyzickou osobu, osobu samostatně výdělečně činnou nebo statutární právnické osoby (ve vztahu k podnikatelům i příslušné identifikační údaje jako IČO, DIČ, DIČ), předmět objednávky;
(ii) poskytovatelé nástrojů přímého marketingu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo;
(iii) poskytovatelé služeb cílené reklamy: e-mailová adresa.


Předávání osobních údajů v rámci skupiny společností Správce: může docházet k předání některých osobních údajů uvedených v této sekci Pravidel.


Profilace: údaje o druzích, značkách, hodnotách a čase zakoupených tiskařských výrobků; údaje o interakci s našim newsletterem (jeho otevření a zpřístupnění jednotlivých odkazů).

 

5. Marketingové účely na základě § 7 odst. 3 Zákona o SIS, který nám umožňuje provádět přímý marketing formou elektronické pošty i bez Vašeho souhlasu, pokud jde o marketing našich vlastních výrobků a služeb, přičemž Vaše kontaktní informace na doručení elektronické pošty jsme získali v souvislosti s Vaší objednávkou, pokud je Vám poskytnuta možnost jednoduše a bezplatně kdykoliv odmítnout takovou formu přímého marketingu v době jejich získávání a při každé doručené zprávě, pokud k odmítnutí předtím nedošlo

Propagace našeho zboží a služeb. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.
6. Marketingové účely na základě Vám uděleného souhlasu [čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR] Vašeho zájmu o zasílání marketingového obsahu o marketingových aktivitách Správce. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.

 

 

4. KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

 1. Osobní údaje zpřístupňujeme jen těm osobám a v té v míře, jaká je nezbytná pro plnění zákonných a smluvních povinností, resp. v souladu s převažujícím oprávněným zájmem Správce nebo Vaším souhlasem. Zároveň dbáme na to, aby jejich příjemci byli spolehlivými subjekty dodržujícími své zákonné povinnosti.
 2. Vaše osobní údaje dále výlučně v nezbytném rozsahu zpřístupňujeme Zprostředkovatelům, se kterými máme za účelem ochrany osobních údajů uzavřenou písemnou smlouvu jako například našim poskytovatelům softwarového vybavení nebo technické a bezpečnostní podpory naší společnosti, účetním, ale i jiným zpracovatelům, příkladně našim právním zástupcům či auditorům. V případě, že zpřístupňujeme Vaše osobní údaje takovým příjemcům nebo kategorií příjemců, poskytneme Vám na základě Vaší žádosti bližší informace v rozsahu, v jakém nám to zákonná úprava umožňuje.
 3. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány společným správcem, a to společnostmi v rámci skupiny podniků Správce (dále jen "Společný správce") na vnitřní administrativní účely. Správce a Společný správce uzavřeli vzájemnou dohodu, podle níž zodpovědnost za plnění povinností ve vztahu k provádění Vašich práv jako subjektu údajů a povinnosti poskytovat informace ve smyslu GDPR nese Správce. V případě žádosti Vám základní části dohody podle předchozí věty rádi poskytneme.
 4. Obracíme však Vaši pozornost ke skutečnosti, že pokud navštívíte naše stránky na sociální síti Facebook, Vaše osobní údaje zpracovávají i společnosti Facebook Ireland Limited a případně i další spřízněné společnosti, a pokud zpřístupňujete naše videa na platformě Youtube, Vaše osobní údaje zpracovává i společnost Google Ireland Limited a případně i další spřízněné společnosti, a to v souladu s jejich pravidly zpracování osobních údajů a Vašimi nastaveními, např. příslušné sociální sítě a prohlížeče. Tyto okolnosti neovlivňujeme. Pokud máte zájem o informace, které publikujeme na daných sociálních sítích a současně nechcete, aby byly Vaše osobní údaje tímto způsobem zpracovávány, prosíme Vás, abyste nás kdykoliv kontaktovali a my Vám informace, které Vás zajímají, poskytneme v jiné formě.

 

5. DO KTERÝCH ZEMÍ PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. V rámci našich zpracovatelských operací se vždy snažíme využívat primárně partnerů umístěných v EU. Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy však mohou být přenášeny do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko), které nezaručují úroveň ochrany přiměřenou ustanovením GDPR, a to v souvislosti s využíváním služeb v oblasti cílené reklamy, přičemž ve vztahu k předmětné zpracovatelské operaci může docházet k přenosem Vašich osobních údajů do třetích zemí, konkrétně Spojených států amerických. Pokud chcete zabránit zpracovatelské operaci podle tohoto bodu můžete nás kontaktovat e-mailem prostřednictvím adresy info@tonerpartner.cz
 2. Předávání osobních údajů do Spojených států amerických ve výše uvedeném případě se uskutečňuje na základě standardních doložek o ochraně osobních údajů (tzv. Standardních smluvních doložek), které přijala Evropská komise. V určitých případech může přicházet v úvahu i uplatnění zvláštní výjimky stanovené v čl. 49 odst. 1, písm. b), c) GDPR, tedy z důvodu, že předání je nezbytné pro plnění smluvního vztahu mezi naší společností, jako Správcem a Vámi, jako subjektem údajů, resp. že předání je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené ve Vašem zájmu.

 

6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1.  Osobní údaje uchováváme nejdéle tak dlouho, dokud je to nutné pro účely, pro které se zpracovávají, pokud nám platný právní řád ČR neukládá povinnost uchovávat je déle, například z důvodu archivace nebo účetních povinností.
 2. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zákona, uchováváme je tak dlouho, jak nám to přikazuje nebo umožňuje příslušná právní úprava (např. 5 let v případě účetních záznamů podle § 31 odst. 2 písm. a) až c) Zákona o účetnictví). Pokud zpracováváme osobní údaje na základě zákona a tento neurčuje dobu jejich uchovávání, případně pokud nám taková povinnost nebyla uložena soudním nebo úředním rozhodnutím, nebo další uchovávání údajů není v souvislosti s takovými rozhodnutími nezbytné, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 10 let od jejich získání, a to z důvodu, že by bylo nutné použít je v případě soudního či jiného řízení nebo za účelem odstraňování nesrovnalostí v evidencí.
 3. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě smlouvy a platný právní řád ČR nestanoví jinak, případně pokud nám možnost jejich dalšího uchovávání nevyplývá ze zákona, nebo pokud taková povinnost nebyla uložena soudním nebo úředním rozhodnutím, nebo další uchovávání údajů není v souvislosti s takovými rozhodnutími nezbytné, uchováváme je od ukončení smlouvy po dobu 10 let, pro případ, že by bylo nutné použít je v případě soudního či jiného řízení nebo za účelem odstraňování nesrovnalostí v evidencí.
 4. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě oprávněného zájmu a pokud nám povinnost nebo možnost jejich dalšího uchovávání nevyplývá ze zákona, nebo pokud taková povinnost nebyla uložena soudním nebo úředním rozhodnutím, nebo další uchovávání údajů není v souvislosti s takovými rozhodnutími nezbytné, uchováváme je maximálně po dobu 5 let od Vašeho posledního nákupu, a to pro případ jejich potřeby v soudním či jiném obdobném řízení nebo do okamžiku, kdy úspěšně vznášíte námitky proti jejich zpracování.
 5. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo na základě Zákona o SIS, a pokud nám povinnost nebo možnost jejich dalšího uchovávání nevyplývá ze zákona, nebo pokud taková povinnost nebyla uložena soudním nebo úředním rozhodnutím, nebo další uchovávání údajů není v souvislosti s takovými rozhodnutími nezbytné, uchováváme je maximálně po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. Vašeho posledního nákupu v případě zpracovávání podle Zákona o SIS, přičemž tyto údaje přestaneme uchovávat, pokud souhlas odvoláte, resp. v případě odmítnutí dalšího zpracování odhlášením z odběru.

 

7. JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. Osobní údaje získáváme jen od Vás samotných, a to prostřednictvím uskutečnění objednávky přes webovou stránku, resp. prostřednictvím pozdějších zpracovatelských operací za účelem plnění smlouvy ve smyslu našich obchodních podmínek nebo marketingových aktivit.

 

8. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. V souladu s tabulkou v bodě 3 výše, získáváme jen ty osobní údaje, které potřebujeme k tomu, abychom mohli vyřídit Vaši objednávku a plnit další smluvní povinnosti a za účelem přiměřeného rozvoje našich podnikatelských aktivit. Vaše osobní údaje chráníme a zajišťujeme, aby byly používány výhradně na ten účel, pro který jsme je získali. Naši zaměstnanci, kteří jsou oprávněni s Vašimi osobními údaji pracovat, jsou vyškoleni tak, aby zajistili ochranu Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu platí, že pokud:
  1. jsme Vaše osobní údaje potřebovali za účelem uzavření smlouvy nebo vyřízení Vašich předsmluvních požadavků, použili jsme je přesně za tímto účelem a zákonem schváleným způsobem;
  2. jsme Vaše osobní údaje získali z důvodu plnění zákonných povinností spojených s naší činností, např. za účelem plnění účetních, daňových povinností nebo povinností na úseku ochrany spotřebitele, používáme a zpracováváme je způsobem určeným takovýmto zákonem;
  3. zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu převažujícího oprávněného zájmu, tyto budou použity výlučně ve snaze takový oprávněný zájem zajistit;
  4. máme Vaše osobní údaje díky tomu, že jste nám udělili souhlas, resp. že pokud nám to umožňuje zákonná úprava, zpracováváme je za účelem a způsobem který je v něm uveden, avšak jen do té doby, dokud takový souhlas neodvoláte, resp. nedojde k odhlášení z odběru.

 

9 JAKÁ PRÁVA MÁTE V POZICI SUBJEKTU ÚDAJŮ?

 9.1 Právo na přístup k údajům

 1. Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda a jak zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, jaké údaje a komu poskytujeme. Stejně můžete žádat přístup k těmto údajům, a to formou jednoduché žádosti zaslané na kontaktní údaje uvedené v úvodu těchto Pravidel. Prosíme Vás, abyste v žádosti nezapomněli identifikovat a poskytnout nám kontaktní údaje, na které můžeme zaslat odpověď (např. e-mailovou adresu).

 

9.2  Právo na opravu

 1.  Pokud máte pocit, že některé z osobních údajů, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, můžete od nás požadovat jejich opravu. Také od nás můžete požadovat doplnění údajů, které považujete za neúplné. Prosíme Vás, abyste v takovém případě nezapomněli jasně a srozumitelně uvést, v čem podle Vašeho názoru spočívá nesprávnost nebo neúplnost osobních údajů, informaci o tom, jak si přejete opravu provést a pokud je to nutné, i důkazy o jejich nesprávnosti.

 

9.3 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 1. Máte právo požadovat od nás vymazání osobních údajů, které o Vás zpracováváme, přičemž v určitých zákonem stanovených případech jsme povinni této žádosti vyhovět. Upozorňujeme však, že v některých případech nám GDPR umožňuje odmítnout Vaši žádost o výmaz, například pokud je jejich zpracování nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého výzkumu či pro statistické účely nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

9.4 Právo na omezení zpracování

 1. Máte právo omezit rozsah, v jakém zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud:
 2. jste napadli přesnost osobních údajů, a to dokud Vaše námitky neověříme;
 3. je zpracování protiprávní a Vy namítáte výmaz osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
 4. už osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 5. namítáte oprávněnost našich zájmů na zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad vámi uvedenými oprávněnými důvody.

 

9.5 Právo na přenositelnost údajů

 1. Máte právo získat od nás Vaše osobní údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu a přenést tyto údaje k jinému správci nebo zprostředkovateli. Toto právo se však týká pouze údajů, na jejichž zpracování jste nám udělili svůj souhlas nebo se zpracovávají na základě smluvního vztahu s Vámi a jsou zpracovávány automatizovanými prostředky. Taktéž lze toto právo využít pouze v rozsahu, v jakém nemá nepříznivé dopady na práva a svobody jiných osob.

 

9.6 Právo vznést námitku

 1. V některých případech máte právo kdykoliv namítat zpracovávání Vašich osobních údajů. V případě zpracovatelských operací podle těchto Pravidel se jedná zejména o zpracování, které provádíme na právním základě převažujících oprávněných zájmů, resp. v případě přímého marketingu na základě Zákona o SIS.
 2. V praxi ke vznesení námitky proti zpracování většinou dojde, pokud z nějakého důvodu nesouhlasíte se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje dle těchto Pravidel. V takovém případě je třeba, abyste nás o svých námitkách informovali. Prosíme Vás, abyste uvedli jasný a srozumitelný popis okolností, na jejímž základě se domníváte, že předmětné zpracovávání nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv a svobod. Námitky prosím adresujte na info@tonerpartner.cz

 

9.7 Práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilování

 1. Naše společnost nepraktikuje automatizované individuální rozhodování, tj. rozhodování bez lidského zásahu.
 2. Provádíme profilaci zákazníků výhradně za účelem přímého marketingu, a to na základě koupeného zboží (např. typu a značky tonerových náplní), počtu / hodnoty / času objednávek a interakce s našim newsletterem. To znamená, že zákazník kupující originální tonerové náplně od nás obdrží jiný obsah než zákazník kupující kompatibilní náplně (totéž platí i o zákaznících kupujících různé značky tiskárenských výrobků), nebo můžeme zaslat marketingový obsah pouze skupině zákazníků, jejichž objednávka dosáhla určitou hodnotu nebo u nás nakupují v určitých časových intervalech. Zákazníkům, kteří dlouhodobě neotvírají newsletter nebo nezpřístupňují jednotlivé odkazy, snížíme intenzitu jeho zasílání, případně jim newsletter přestaneme zasílat úplně. Tato forma profilace pro Vás nemá právní účinky ani Vás podobným způsobem významně neovlivňuje. Proti uvedenému zpracovávání osobních údajů máte právo kdykoliv vznést námitku. V dané souvislosti odkazujeme přiměřeně na bod 8.6.2 těchto Pravidel.

 

9.8 Právo podat stížnost

 1. V případě, že budete mít jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Naše společnost se vždy bude snažit vyřešit jakékoli sporné záležitosti k Vaší spokojenosti.
 2. Pokud byste však s naším postupem nebyli spokojeni, máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, o kterém naleznete bližší informace prostřednictvím https://www.uoou.cz

 

10 ZMĚNY PODMÍNEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem k zpracovávání Vašich osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem změnu Vám oznámíme na webové stránce nebo prostřednictvím emailu.

 

Soubory cookies

Tato stránka používá pro zkvalitnění služeb soubory cookies. Prohlížením stránky vyjadřujete svůj souhlas s jejich používáním.

 

S cílem zabezpečit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny webových lokalit. Tyto soubory můžou v některých případech obsahovat i osobní údaje. Přenos těchto údajů na jiné servery je řízený použitým prohlížečem. Použití těchto souborů si můžete v daném prohlížeči zakázat, co Vám však nedoporučujeme, protože můžete významně omezit funkčnost stránky.

 

Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová lokalita ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová lokalita na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako je jazyk, jména, krajina, identifikace nepřihlášeného uživatele pro uchování nákupního košíku a podobně), takže při jejich další návštěvě lokality anebo prohlížení jednotlivých stránek je nemusíte opětovně uvádět.

 

Jak používáme soubory cookies?

Tyto web stránky používají soubory cookies na zapamatování si uživatelských nastavení, pro nevyhnutelnou funkčnost web stránek, pro marketingové účely a účely analýzy návštěvnosti webových stránek. 

 

Webové stránky správců využívají následující soubory cookies třetích stran: 

 

 AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, a. s.), Facebook (Facebook Inc), Heureka (Heureka Shopping s. r. o.), Zboží (Seznam.cz, a. s.), Google Analytics (Google Inc): pro webovou analytiku

 

Jak kontrolovat soubory cookies?

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení-na podrobnosti se podívejte na stránku www.aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V tomto případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové lokality manuálně upravovat některé nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

 

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Používání souborů cookie je možné nastavit pomocí Vašeho internetového prohllížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá už v úvodním nastavení.

 

Nastavení odmítnotí souborů cookie pro jednotlivé prohlížeče:

Chrome

Firefox

Internet-Explorer

Android

Iphone a Ipad

 

Používání pluginů sociálních sítí

Webové stránky společnosti můžou též obsahovat sociální pluginy třetích stran, pomocí kterých můžou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Pokud se tak děje, nebo bude dít, tak zabezpečíme uvedení těchto informací k vyhlášení o ochraně osobních údajů na naší stránce.

 

Jde hlavně o:

 

 • plugin sítě Facebook, spravovaný společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, spravovaný společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, spravovaný společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

 

 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravované naší společností, a tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které se odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jim mohli být způsobené.

 

Váš přístup k osobním údajům

Jste oprávněný kdykoliv vymazat váš uživatelský účet. Též máte právo kdykoliv požádat o oznámení o tom, které informace máme uložené v databázi našich registrovaných uživatelů, jako i požádat nás o změnu, nebo vymazání některých, ale i všech vašich osobních údajů. Tuto žádost můžete poslat našemu editoru na adresu info@tonerpartner.cz. V případě, že tento požadavek vznesete, vynaložíme maximální úsilí na potvrzení vaší identity, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům.

 

 

 

naposledy aktualizováno dne 25.11.2022

Nevíte si rady? Pomůžeme vám.

Rádce
pro výběr
Výdejní místa. Až 26469 odběrných míst.
Široký výběr. Nabízíme více než 60000 produktů.
U nás máte čas. Zboží můžete vrátit do 30 dnů.
Odměníme Vás. Za každý nákup získáte věrnostní body.

Zákazníci nás chválí

95% zákazníků doporučuje podle dotazníku spokojenosti za posledních 90 dní.